NEST / Aktualijos

Senas demokratijos tradicijas turinčios šalys nutuokė, kad greta atstovaujamosios demokratijos turėtų veikti institucija, diegianti dalyvaujamosios demokratijos principus. Jo vaidmuo ypač išryškintas Lisabonos sutartyje. Pagal Komiteto pavyzdį Europos šalys buvo paakintos kurti ir savo tarybas. 2010 m. tokias tarybas jau turėjo 21 Europos Sąjungos valstybė (iš 27). Dabar be tokių tarybų yra tik trys Baltijos šalys.

Nusivylimas... laisve!? Prieš dvidešimt metų dauguma mūsų tautiečių gerai žinojo, kas yra demokratija. Bent jiems taip atrodė. Tai buvo Vakarai, tiksliau – vakarietiškas gyvenimo būdas. Už geležinės uždangos galiojo įstatymai, nebuvo cenzūros, nekėlė abejonių teisingumas, o su šiais dalykais derėjo geras gyvenimas... Dabar jie sutrikę.

Partnerystė turi būti itin kokybiška, todėl reikia įtraukti socialinius partnerius ir organizuotą pilietinę visuomenę į visus fondų lėšų panaudojimo etapus, visų pirma todėl, kad būtent šie dalyviai atlieka svarbiausią vaidmenį sprendžiant ekonomikos krizės sukeltas problemas.

Kreipimąsi į ministeriją perskaitysite, aktyvavę pavadinimą.

Žemiau pateikiame LR Socialinių ir darbo reikalų ministerijos atsakymą, kuriame visai neatsakoma į pateikiamus klausimus.

Socialinės ministerijos atsakymas - Jūs neturite teisės peržiūrėti šį objektą.

Nevyriausybinių organizacijų ir fizinių asmenų pasiūlymų, teiktų valstybinei institucijai ir pastarųjų priimti, autorystė turi priklausyti pasiūlymą pateikusiam asmeniui.Susisteminta informacija apie priimtus asmenų pasiūlymus turi būti pateikta vastybinės institucijos, kuriai buvo teiktas pasiūlymas, svetainėje ir kitose viešinimo priemonėse ir kiti pasiūlymai.

Labai svarbu įvertinti socialinių partnerių dalyvavimo socialiniame dialoge ir NVO partnerystės vaidmenį, kad būtų galima neutralizuoti ekonomikos krizės padarinius ir pasiekti teigiamų rezultatų.

Šio įstatymo tikslas - kuriant ir puoselėjant atvirą, teisingą, darnią, klestinčią pilietinę visuomenę ir teisinę valstybę, kurioje aukščiausios vertybės yra pagarba žmogui, laisvė ir teisingumas, užtikrinti piliečių teisę dalyvauti valdant savo šalį.

Kviečiame teikti pasiūlymus bei pastabas šiam projektui (konfederacija@vartotojai.eu)

Iniciatyvomis dėl Nacionalinio susitarimo ir Nacionalinės ekonomikos ir visuomenės reikalų tarybos steigimo jokiu būdu nesiekiama ardyti ar keisti Trišalės tarybos veikimo ir kitų per ilgus metus susiklosčiusių visuomenės ir valdžios partnerystės institucijų.

Atsižvelgdami į tai, jog:

– daugelyje ES valstybių dalyvių jau yra įkurtos ir veikia socialinio-pilietinio dialogo institucijos;

– šalies ekonominė, politinė, kultūrinė, socialinė bei demografinė situacija yra nepateisinamai bloga ir jau pasiekė kritinę ribą,

Būdami įsitikinę, jog tik plačios pilietinės visuomenės dalyvavimas valstybės valdyme gali padėti išvesti šalį iš sunkios ekonominės, socialinės, kultūrinės ir demografinės krizės,

žemiau pasirašiusios visuomenės organizacijos (asociacijos) steigia iniciatyvinę grupę LR Nacionalinės ekonomikos ir visuomenės reikalų tarybai įkurti.

Nacionalinės ekonomikos ir visuomenės reikalų įstatymo projektas - Jūs neturite teisės peržiūrėti šį objektą.
LITHUANIAN NGO\'S DECLARATION - Jūs neturite teisės peržiūrėti šį objektą.

Mums reikia pilietinės visuomenės, kuri galėtų atvirai ginti Sąjungos vertybes, dalyvauti kartu kuriant Europą ir telkti paramą šiam tikslui.
Mums reikia, kad pilietinės visuomenės organizacijos turėtų viziją ir būtų ryžtingos, keltų klausimus ir ragintų juos įtraukti į politinę darbotvarkę.
Mums reikia organizacijų narių, kurie norėtų prisidėti savo įgūdžiais, patirtimi, įsipareigojimu ir užsidegimu. Todėl mums reikia EESRK, vienintelės oficialios ES institucijos, kuri atstovauja darbdavių, darbuotojų organizacijoms ir kitiems pilietinės visuomenės suinteresuotiesiems subjektams ir suteikia jiems sutartyje įtvirtintą galimybę dalyvauti ir daryti įtaką Sąjungoje.

Tuo metu, kai Kalbos komisija mus terorizuoja versdama kitaip kirčiuoti žodžius arba išstūminėja iš kalbos naujus angliškus žodžius, kuriems dar visai neseniai leido įsitvirtinti, iš tiesų lietuvių kalba primena kreivų veidrodžių karalystę. Čia niekas nekontroliuoja, kai kas nors iškreiptai vartoja vieną ar kitą sąvoką, tad kalbos nuo esminių iškraipymų niekas nė nemėgina saugoti.

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31