NEST / Aktualijos / 2009 08 13 Ruošiamasi pacientų gydymą gerinti nuotolinės medicinos vystymu

2009 08 13 Ruošiamasi pacientų gydymą gerinti nuotolinės medicinos vystymu

Nuotolinė medicina

2009 m. liepos 15 d., Briuselis

Komisija, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 262 straipsniu, 2008 m. lapkričio 4 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl nuotolinės medicinos naudos pacientams, sveikatos priežiūros sistemoms ir visuomenei

COM(2008) 689 galutinis.

455-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2009 m. liepos 15–16 d. (liepos 15 d. posėdis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę 160 narių balsavus už, ir 3 susilaikius.

* * *

1. Pastabos ir rekomendacijos

- EESRK įsitikinęs, kad prieigos prie visose šalyse vienodo dažnio plačiajuosčio ryšio1 ir tarpvalstybinių jungčių užtikrinimas yra pagrindinės nuotolinės medicinos plėtojimo sąlygos. Kad visiems piliečiams būtų užtikrintos vienodos galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, būtina visas, ypač kaimo ir atokiausias, vietoves geriau aprūpinti skaitmenine įranga.

- Dėl veiksmų, kurių imsis Komisija, EESRK mano kad, siekiant išsklaidyti medicinos paslaugų vartotojų abejones ir įgyti didesnį jų pasitikėjimą, ji turėtų remti informavimo ir mokymo programas, supažindinančias su naudojimusi naujosiomis technologijomis, skirtomis tiek sveikatos specialistams, tiek ir plačiajai visuomenei.

- EESRK apgailestauja, kad neskiriama reikiamo dėmesio su praktikuojančių gydytojų mokymu susijusiems aspektams. Būtina parengti struktūruotą universitetinių studijų ir kvalifikacijos kėlimo programos projektą. Tačiau tokio mokymo uždavinys – ne rengti „nuotolinės medicinos gydytojus“, o visų sričių gydytojus mokyti nuotolinės medicinos.

- EESRK mano, kad apibrėžiant šių naujųjų technologijų vystymo nuostatas turėtų dalyvauti pacientams, vartotojams ir sveikatos specialistams atstovaujančios organizacijos.

2. Pagrindinių komunikato nuostatų santrauka

- „Nuotolinė medicina“, t.y., sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuotoliniu būdu, gali padėti pagerinti pacientų ir sveikatos specialistų gyvenimo kokybę ir išspręsti problemas, su kuriomis susiduria sveikatos priežiūros sistemos (gyventojų senėjimas, dažnesni lėtinių ligų atvejai, priežiūra namuose, vieniši ar riboto judumo ligoniai, medicininė demografija, netolygus teritorinis sveikatos priežiūros paslaugų pasiskirstymas ir kt.).

- Nuotolinė medicina gali ne tik pagerinti paslaugas ir padidinti sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą, bet ir paskatinti ES ekonomikos vystymąsi, kadangi šiam sektoriui, ypač jo MVĮ, būdingi dinamiški vystymosi tempai. Tačiau nuotolinės medicinos paslaugomis naudojamasi vis dar mažai, o rinka išlieka susiskaidžiusi.

- Komunikatas remia ir skatina valstybes nares integruoti nuotolinę mediciną į jų nacionalinę sveikatos politiką nustatant ją taikyti trukdančias kliūtis ir imantis veiksmų, kuriais siekiama sudominti medikų bendruomenę ir pacientus šių paslaugų nauda.

- EESRK pritaria nuotolinės medicinos plėtojimui siekiant svarbiausio tikslo – visiems užtikrinti lygias galimybes naudotis kokybiškomis sveikatos paslaugomis. Jis pabrėžia tikėtiną jos poveikį sveikatos priežiūros sistemai ir specialistų darbui ir mano, kad būtina ypač budriai stebėti, kad tai netaptų komercine preke..

- EESRK palankiai vertina siūlomus tris veiksmų lygius ir dėl kiekvieno pateikia keletą pastabų.

- Ugdyti pasitikėjimą nuotolinės medicinos paslaugomis ir palankų požiūrį į jas

- EESRK nuomone, derėtų aktyviau informuoti viešąsias sveikatos priežiūros institucijas, specialistus ir pacientus bei jiems atstovaujančias organizacijas, organizuojant viešas diskusijas. Reikalavimas informuoti turėtų būti grindžiamas vertinimo duomenų, patvirtinančių nuotolinės medicinos veiksmingumą, pateikimu. Todėl reikia teikti išsamią ir patikimą informaciją apie ekonominį veiksmingumą. Šiuo požiūriu reikia pabrėžti, kad nuotolinės medicinos taikymo plėtojimas ir tęstinumas priklauso nuo šių paslaugų kainų kompensavimo normų ir nuo pacientų mokamų sumų dydžio.

- EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad šio sektoriaus MVĮ neturi pakankamai finansinių pajėgumų moksliniams tyrimams ir plėtrai. Todėl nuotolinio stebėjimo sistemų diegimą plačiu mastu gali užtikrinti viešojo sektoriaus, taip pat ir viešojo ir privataus sektorių partnerystės teikiama pagalba. Kalbant apie įrangą, EESRK atidžiai stebės, kad ją kuriant būtų užtikrintas naudojimo saugumas, kuo paprastesnė ergonomika ir mažiausios įsigijimo ir eksploatavimo sąnaudos. Bet koks technikos tobulinimas negali būti siejamas tik su gamintojais.

- EESRK pabrėžia, kad dėl nuotolinės medicinos, ypač nuotolinės priežiūros, plėtojimo kyla naujų etikos problemų, kadangi keičiasi paciento ir gydytojo santykiai. Kad šios techninės priemonės, kurios negalės atstoti žmonių bendravimo, būtų pripažintos, Komiteto nuomone, būtina nustatyti gydytojo ir gydomojo santykių gaires pacientams, kurie ieško nuoširdžių žmogiškų santykių ir suprantamų, tikslių bei padrąsinančių aiškinimų.

- Be to, medicininiam personalui, bendraujančiam su pacientais telefonu ar ekrane, bus privalomas psichologinis mokymas, padėsiantis humanizuoti nuotolinį bendravimą ir kompensuoti asmeninio bendravimo, kuriuo ligi šiol remiasi gydytojo ir paciento pokalbis, trūkumą.

- EESRK mano, kad nuotolinės medicinos srityje tikslinga laikytis supaprastintų medicininių veiksmų apibrėžimų, būtent:

· nuotolinė konsultacija – medicininis veiksmas, kurio metu nuotoliniu ryšiu vyksta paciento ir gydytojo dialogas. Nustačius diagnozę gali būti išsiųstas receptas vaistams arba siuntimas gydyti;

· nuotolinė ekspertizė – diagnozės nustatymas ir (arba) gydymas nedalyvaujant pačiam ligoniui. Keletas sveikatos specialistų konsultuojasi tarpusavyje ir nustato diagnozę remdamiesi medicininių įrašų duomenimis;

· nuotolinė pagalba – veiksmas, kurio metu gydytojas teikia pagalbą kitam specialistui, atliekančiam medicininį ar chirurginį veiksmą. Šis terminas taip pat vartojamas skubios pagalbos teikimo atveju, kai reikia padėti gelbėtojui.

Visų šių veiksmų atveju būtina pagerinti teisinį aiškumą, patobulinti duomenų apsaugos sistemas ir užtikrinti aukščiausią paciento apsaugos lygį tiek duomenų rinkimo etape, tiek ir jų kaupimo bei naudojimo metu.

- EESRK primena savo raginimą nustatyti ieškinių pateikimo žalos padarymo atvejais sistemą ir aiškią ginčų sprendimo tvarką, įskaitant tarpvalstybiniu lygmeniu, kadangi tai gali padėti visoje ES taikyti visiems sveikatos priežiūros specialistams privalomą draudimo sistemą.

- EESRK pritaria Komisijos ketinimui 2009 m. parengti Europos lygmens priemonę, kuri padės valstybėms narėms keistis informacija apie nacionalines teisės aktų sistemas ir apie galimus jų pakeitimus, susijusius su nuotoline medicina.

- EESRK nuomone, nuotolinė medicina negali ir neturėtų atstoti medicininio veiksmo. Ji yra papildomojo pobūdžio ir jos trūkumas tas, kad neatliekami klinikiniai tyrimai. Teisės ir pareigos, reglamentuojančios įprastinius medicininius veiksmus, turi būti taikomos ir nuotolinei medicinai. Be to, reikia ypatingai stebėti, kad:

- būtų aiškiai nurodyta specialisto kvalifikacija,

- pacientui būtų užtikrinta galimybė naudotis pažangiausiais medicinos pasiekimais neatsižvelgiant į jo amžių, finansinės galimybės ir patologijos pobūdį,

- pacientas būtų informuojamas apie medicininio veiksmo pagrįstumą, jo apimtį ir taikomas priemones,

- pacientas galėtų laisva valia duoti sutikimą,

- būtų užtikrintas duomenų apie sveikatos būklę konfidencialumas,

- būtų pripažįstami tokiu būdu išrašyti receptai,

- sveikatos specialisto klausimai bei atsakymai būtų pacientui suprantami,

- būtų užtikrinta su gydymu susijusių dokumentų saugumas ir jie būtų įrašomi į ligos istoriją,

- būtų užtikrintas sveikatos paslaugų tęstinumas,

- medicininio veiksmo kokybė būtų ne žemesnio, nei įprastinio gydymo, lygio;

- klinikinių tyrimų trūkumas nebūtų kompensuojamas dažnesniais radiologiniais ar biologiniais tyrimais;

- duomenų persiuntimo techninis procesas ir medicinos specialistų bei paramedikų darbas su jais vyktų griežtai laikantis konfidencialumo.

Specialiose nuostatose turi būti numatyta, kad vykdant nuotolinės medicinos veiksmus būtina nurodyti informaciją apie techninę įrangą, naudojamą duomenims persiųsti.

- Spręsti technines problemas ir skatinti rinkos plėtojimą

- EESRK nuomone, prieiga prie sparčiojo interneto ryšio, užtikrinančio aukščiausią saugos lygį, ir nepriekaištingos tarpvalstybinės jungtys yra pagrindinės sąlygos nuotolinei medicinai plėtoti. Šioje srityje sveikatos specialistų ir pacientų pasitikėjimą lemia tai, kad techninės priemonės yra saugios ir jomis lengva naudotis.

- Visos, ypač kaimo ir atokiausios vietovės turi būti geriau aprūpinamos skaitmenine įranga, nes nuotolinei medicinai reikalinga veiksminga ryšio grandinė, o šių vietovių gyventojams tokios paslaugos ypač svarbios.

- Nesant plačiajuosčio ryšio, sveikatos specialistams teks labai ilgai laukti atsakymo ir kils sunkumų persiunčiant didelės apimties duomenis. Dėl Siunčiamos informacijos kokybės pablogėjimas gali turėti rimtų medicininių pasekmių.

Konkrečios pastabos

- Kadangi nuotolinė medicina neturėtų būti laikoma priklausančia vien elektroninės prekybos vystymo sričiai, kadangi tai yra specifinis medicininis veiksmas, EESRK pritaria pasiūlymui apibrėžti tris veiksmų lygius keleriems ateinantiems metams.

- EESRK pabrėžia, kad valstybių narių lygmeniu ypatingą dėmesį reikėtų skirti veiksmų klasifikavimui ir išlaidų kompensavimo klausimams. Dar ne visos draudimo sistemos į savo veiklos sritį įtraukė nuotolinės medicinos paslaugas kaip medicininį veiksmą ir atsargiai vertina susijusias rekomendacijas.

- Kadangi investicijos didelės, akivaizdu, kad už sveikatos politiką atsakingos visuomenės sveikatos institucijos ir (arba) kompetentingi organai privalo, naudodamiesi suinteresuotųjų subjektų keitimosi informacija priemone, ieškoti finansavimo galimybių ir jo šaltinių. Vis dėlto EESRK nuogąstauja, kad šios naujosios nuostatos taps pretekstu padidinti ligonių sveikatos draudimo įmokas.

- Veiksmų, kurių imsis Komisija, požiūriu EESRK mano, kad reaguojant į naudotojų nuogąstavimus ir sprendžiant jų pasitikėjimo problemą Komisija turėtų remti šviečiamąsias programas, supažindinančias pacientus su naujais metodais ir priemonėmis, juolab kad šie pacientai dažnai yra vyresnio amžiaus asmenys.

- EESRK apgailestauja, kad Komisija neskiria reikiamo dėmesio praktikuojančių sveikatos specialistų mokymo aspektams siekiant juos supažindinti su naujomis jų veiklos vykdymo sąlygomis. Sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumui ir koordinavimui užtikrinti būtina sugebėti naudoti naujas dialogo su pacientu priemones.

- EESRK pritaria, kad nuotolinės medicinos srityje – kaip ir daugelyje kitų sričių – mokymas, pritaikytas kiekvienai sveikatos sektoriaus specialistų kategorijai turi būti laikomas pagrindine pažangos priemone. Būtina parengti struktūruotą universitetinių studijų ir kvalifikacijos kėlimo mokymo projektą, padedantį veiksmingiau naudotis nuotoline medicina siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Taip pat būtina nuolat informuoti plačiąją visuomenę.

- EESRK nuomone, nuotolinę mediciną būtina laikyti visaverte medicinos praktika, o ne mada ar pakaitalu, kadangi ji labai svarbi moksliniams tyrimams technologijos srityje, įrengimų ir kompiuterinių programų vystymui, taip pat ekonominiu įrangos tiekimo ir išlaidų kompensavimo aspektu.

Išvados

- Nuotolinė medicina – naujas reiškinys, todėl būtina užtikrinti tinkamą komunikacinę veiklą. Jai vystantis gali atsirasti naujų pagalbinių profesijų.

- EESRK nuomone, nuotolinė medicina turi būti plėtojama kaip bendros sveikatos sistemos ir politikos pažangos dalis.

- Sveikatos sistemos naudotojai raginami labiau rūpintis savo sveikata. Jiems atstovaujančios organizacijos ir sveikatos priežiūros sektoriaus specialistų susivienijimai privalės dalyvauti nustatant naujų technologijų vystymo ir finansavimo nuostatas.

2009 m. liepos 15 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
pirmininkas

Mario Sepi

 

TEN/378

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
nuomonės dėl
Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl nuotolinės medicinos naudos pacientams, sveikatos priežiūros sistemoms ir visuomenei
COM(2008) 689 galutinis
priedas

Keletas įgyvendinimo pavyzdžių

1. Galime konstatuoti, kad Švedijoje labai išvystyta nuotolinė medicina, nes visos jos ligoninės turi atitinkamos įrangos. Danija yra viena šios srities pradininkių. Suomijos šiauriniai regionai aprūpinti įranga, užtikrinančia atokių vietovių gyventojams galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Nyderlanduose labai sėkmingai įgyvendinama nuotolinės dermatologijos programa. Belgijoje įdiegta nuotolinio stebėjimo namuose programa, skirta širdies nepakankamumu sergantiems asmenims. Vokietijoje galima įsigyti mobilaus telefono modelį, kuriame numatyta elektrokardiogramos įrašymo funkcija. Italijos Venecijos mieste ir Lombardijos regione įgyvendintas ligoninių tarpusavio specializuotų konsultacijų ryšys. Ispanijoje, Barselonoje, įkurtas didžiausias Europoje nuotolinio vaizdų perdavimo centras. Graikijoje organizuojama nuotolinė salų gyventojų nėštumo stebėsena. Prancūzijoje nuotolinė medicina pirmiausia laikoma priemone skubiems medicininiams tyrimams atlikti, ypač onkologijos srityje ir nėštumo pabaigos ir pirmųjų pogimdyvinio laikotarpio dienų stebėsenai. Jungtinėje Karalystėje atokiau gyvenantiems lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams suteikiamas nešiojamas patogus ir nebrangus duomenų įrašymo ir siuntimo prietaisas.

2. Reikia pažymėti, kad daugelis Europoje įgyvendinamų projektų siekia gerinti pacientų priežiūrą namuose ir skatina ligos paūmėjimo prevenciją, kad būtų išvengta hospitalizacijos. Europos Sąjunga savo programa eTEN remia priežiūros namuose paslaugas.

3. Nuotolinės medicinos plėtros pagrindas yra tyrimų atlikimo tinklai, kuriuos sudaro ligoninės, laboratorijos, universitetai ir įmonės. ES rėmė šiuos tinklus iš Telematics programoje sveikatai skirtų lėšų. Kadangi šių tyrimų rezultatais pagrįsti produktai būna vystomi ir patenka į rinką, ši Europos Sąjungos programa kuria papildomą vertę.

4. Reikia taip pat pažymėti, kad nuotolinės medicinos techninės priemonės labai naudingos medicininės informacijos perdavimo elektroniniu būdu atžvilgiu, nes tai palengvina galimybę atlikti medicininius tyrimus ir nuotolinį mokymą. Šios galimybės ypač akivaizdžiai naudingos šalyse, stokojančiose specialistų ir (arba) kur dėl didelių atstumų ir menkai išvystytos infrastruktūros sunku nuvykti į reikiamas vietas.

Komentarai

Log in or create a user account to comment.

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31