NEST / Aktualijos / 2011 05 05 Prašymas dėl programos "Socialinio dialogo skatinimas" kvietimo sustabdymo

2011 05 05 Prašymas dėl programos "Socialinio dialogo skatinimas" kvietimo sustabdymo

NACIONALINĖ EKONOMINĖ-SOCIALINĖ TARYBA

__________________________________________________________________

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Ministrui Donatui Jankauskui

A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius 2011-07-05 Nr.NEST07/05

Kopija:

LR Finansų ministerijai

PRAŠYMAS

DĖL PRIEMONĖS „SOCIALINIO DIALOGO SKATINIMAS“ (VP1-1.1-SADM-02-K) KVIETIMO SUSTABDYMO

Priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 14 punkte tinkamais pareiškėjais įvardinama:

“14.1. darbdavių organizacijos (asociacijos, federacijos, konfederacijos ir kt.);

14.2. profesinių sąjungų organizacijos (susivienijimai, federacijos, centrai it kt.).”

Išnagrinėjus Apraše pateiktus teisės aktus bei patį aprašą, atkreipiame Jūsų dėmesį, jog:

I.

- Europos parlamento ir tarybos reglamente (EB) Nr. 1081/2006, punkte „Geras valdymas ir partnerystė“ 4 straipsnyje yra pažymėta, kad "Kiekvienai veiksmų programai vadovaujanti institucija skatina tinkamą nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą ir galimybes dalyvauti finansuojamoje veikloje”.

- Tarybos reglamente (EB) Nr. 1083/2006, 11 straipsnyje pažymėta, kad "Partnerystės principas – tai

svarbiausias gerą struktūrinių fondų priemonių veikimą užtikrinantis veiksnys".

Partnerystė turi būti itin kokybiška, todėl reikia įtraukti socialinius partnerius ir organizuotą pilietinę

visuomenę į visus fondų lėšų panaudojimo etapus, visų pirma todėl, kad būtent šie dalyviai atlieka

svarbiausią vaidmenį sprendžiant ekonomikos krizės sukeltas problemas“.

II.

- Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (230 ES įtakingiausių organizacijų) Nuomonėje

dėl “Veiksmingos partnerystės valdant sanglaudos politikos programas skatinimo remiantis

2007–2013 m. ciklo gerąja praktika” konstatuota, jog:

" 1.1 EESRK yra įsitikinęs, kad tikra ir tvirta partnerystė gali labai padidinti ES sanglaudos

politikos veiksmingumą ir apskritai prisidėti prie jos sėkmės.

1.3 EESRK apgailestauja, kad Europos Komisijos dėmesys pastaruoju metu buvo labiau sutelktas

į darbo tvarką, o ne į rezultatus. EESRK yra įsitikinęs, kad Komisija turėtų ryžtingiau ir aktyviau imtis partnerystės principo puoselėtojos vaidmens.

3. Partnerystės principas ir jo raida

3.1 Partnerystės principas yra vienas iš ES sanglaudos politikos kertinių akmenų. Jo užuomazgas galima rasti 1957 m. Romos sutartyje, kai buvo įkurtas Europos socialinis fondas. Naujas žingsnis žengtas 1988 m., kai šis principas tapo privalomas struktūriniams fondams. Iš pradžių partnerystės buvo sudarytos tik su tradiciniais ekonominiais ir socialiniais partneriais. Dabar partnerystė steigiama su bet kuriomis kitomis atitinkamomis organizacijomis, atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, aplinkosaugos partneriams, nevyriausybinėms organizacijoms, ir įstaigomis. Ši raida atspindi ES strateginį gero valdymo tikslą, kuris neseniai dar kartą patvirtintas Europa 2020 vizijoje.

3.4.4 Ypač daug dėmesio reikėtų skirti novatoriškai veiklai atsižvelgiant į partnerystę.

5.2 Jei programavimo ir įgyvendinimo procese vadovaujamasi partnerystės principu, piliečiai ir organizuota pilietinė visuomenė aktyviau dalyvauja sanglaudos politikoje ir taip stiprinama demokratija.”

III.

Priemonės "Socialinio dialogo skatinimas" tikslas - "... informuoti ir šviesti visuomenę apie socialinio

dialogo plėtrą",

Priemonės remiamos veiklos:

- „partnerystės principų diegimo skatinimo akcijas...,

- „metodinės (... socialinio ekonominio dialogo tarp darbdavių, darbuotojų ir visuomenės strategijos rengimo ir įgyvendinimo bei kitais su socialinio dialogo plėtra susijusiais klausimais) ir informacinės medžiagos parengimas ir sklaida.

Remiantis šia informacija, darytina sekanti išvada:

Nepaisant to, kad programoje numatyta „dialogo plėtra“, „partnerystės principų diegimas“, "socialinio

ekonominio dialogo tarp darbdavių, darbuotojų ir visuomenės strategijos rengimas ir įgyvendinimas“,

nėra numatyta, jog patys visuomenės atstovai, t.y. nevyriausybinės organizacijos būtų tarp tinkamų

pareiškėjų ir tai pažeidžia partnerystės principo sampratą aprašytą Tarybos reglamente (EB)

Nr.1083/2006 ir gero valdymo ir partnerystės sampratą aprašytą Europos parlamento ir tarybos

reglamente (EB) Nr. 1081/2006.

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas pastabas prašome:

  1. Sustabdyti kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“ (VP1-1.1-SADM-02-K).
  2. Projektų finansavimo sąlygų apraše tinkamais pareiškėjais numatyti nevyriausybines organizacijas, nes tai numato Europos Sąjungos teisės aktai.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Prez. Alvita Armanavičienė

_________________________________________________________________________________

Kodas: 302304720; Stiklių – 8, LT-01131 Vilnius, telefonas: +370 5 261 59 79, info@nest.lt, , A.s.: LT27 7300 0101 1755 9302 SWED BANKASwww.tautostaryba.lt

Komentarai

Log in or create a user account to comment.

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31