NEST / Aktualijos / TELKINYS kviečia

TELKINYS kviečia

Kominterno idėjų šalininkams ir tęsėjams reikalingas vieningas koordinacijos centras ir planetarinė kontrolė. Dėl to Savarankiškos Nacionalinės Valstybės yra kliūtis, kurią reikia PAŠALINTI. Mums reikalinga Stipri Nacionalinė Valstybė, kad galėtume užtikrinti tautinės-pilietinės visuomenės gyvybingumą ir tęstinumą. Štai toks nesutaikomas prieštaravimas.

Greta nuoseklaus valstybingumo galių praradimo "Tėvynės Pardavėjų Sąjungos" pastangų dėka, mūsų visuomenė DABAR tiesiog "įlūžta" į ketvirtosios pramonės revoliucijos sąlygas. Dėl to reikalinga labai rami mobilizacija ir didelis susitelkimas, nukreiptas į Seimo narių sąstato pakeitimą ir Savarankiško Valstybingumo stiprinimą. .
Pradedame viešinti nedidelio kolektyvo kurtą Nacionalinės Valstybės STIPRINIMO programos projektą, kurio pagrindu galėtų būti sutelktos pajėgos minėtam Seimo narių sąstato keitimui.

Antanas Andziulis

Politinių partijų ir judėjimų TELKINIO ... pamatinės vertybės: 

Šeima,

Tauta,

Kalba,

Valstybė,

Savarankiška ir atsakinga visuomenė.

 

Politinių partijų ir judėjimų TELKINYS ... telkiasi Valstybėje vykstančios demografinės katastrofos akivaizdoje, keldamas priešingą tikslą: kurti tokias sąlygas, kad LIETUVIŲ LIETUVOJE DAUGĖTŲ.

DĖL TO :

  • būtina nutraukti įstatymais įteisintą atvirkščią progresiją mokesčių srityje, kuomet darbinės pajamos yra ypatingai aukštai, o visų kitų rūšių pajamos – ypatingai menkai apmokestinamos.
  • būtina kurti tinkamas sąlygas čia gyvenantiems ir norintiems iš emigracijos sugrįžti.
  • būtina teisingumo sistemoje pašalinti visas nuostatas, sudarančias galimybę priimti šališkus sprendimus.

Tą padaryti galime tik remdamiesi savais specialistais ir pokytį svarbiausiose – teisingumo, mokslo, gamybos, būsto šeimai ir pajamų srityse – vykdydami nedelsiant ir lygiagrečiai:

 

 

1. Teisingumo srityje – teismų darbe BŪTINAI turi dalyvauti visuomenės atstovai – tarėjai-prisiekusieji.

 

 

2. Mokslo srityje – šalies inovacijų sistemoje turi būti atlikti  tokie pertvarkymai:

2.1. Turi būti sukurtas Vieningas šalies inovacijų centras, kuris perims iš Universitetų mokslo-inovacijų centrus, slėnius ir t.t., o MITA, LIC ir panašios įstaigos, taps jo sudėtinėmis dalimis.

 

2.2. Vieningas centras, turėdamas ryšį su visomis valstybės mokslo institucijomis turi organizuoti pirmumo tvarka visų šalies rezidentų mokslinių tyrimų užsakymus.  Tik centro ekspertų Tarybai atsisakius ar matant, kad nėra galimybių šiuos darbus atlikti,  bus galima kreiptis į užsienio mokslo atstovus. Tai turi būti įteisinta įstatymu Danijos, Olandijos ir pan. pavyzdžiu.

 

2.3. Suvienijus visų disciplinų mokslo tyrėjus, tas pats turi būti padaryta su rizikos kapitalo fondais, kurių steigėja yra valstybė. Taip bus panaikinta žalinga konkurencija tarp mokslininkų ir juos dalinai finansuojančių fondų, juos sutelkus padidės galimybė atlikti fundamentalius mokslo projektus.

 

2.4. Turi būti peržiūrėtos MITA programos – valstybės, jos žmonių, o ne galinčio ateiti kapitalo naudai.

 

 

3. Gamybos srityje – turi būti:

3.1. Panaikinti visi pertekliniai apribojimai ir reikalavimai.

3.2. Organizuojama gamybą ir verslą skatinanti  kreditavimo sistema.

3.3. Leidžiama ir skatinama kooperacija tarp skirtingų veiklos rūšių kooperatyvų.

3.4. Sudaromos sąlygos ir skatinama atsirasti ir augti aukštų technologijų ir aukštos  pridėtinės vertės produktų gamybai.

3.5. Skatinamas šeimos, smulkus ir vidutinis verslas.

3.6. Steigiamos stambios valstybinės gamybinės įmonės, kurių paskirtis -  gaminti sau kuo daugiau ir eksportuoti gaminius, ne žaliavas.

 

 

4. Pirmo būsto šeimai srityje. Šeimai, norinčiai statyti savą namą pirmą kartą, turi būti:

4.1. Skiriamas sklypas nemokamai ir suteikiama beprocentinė valstybinė ipoteka namo statybai.

4.2. Gimus kiekvienam vaikui, turi būti dovanojama dalis valstybinės ipotekos, - 20 arba 25% .

 

 

5. Pajamų srityje – turi būti:

5.1. Atlyginimų vidurkis ir minimalus atlyginimas didinami iki didžiausio, esančio Europos valstybėse (Vokietija, Šveicarija ir t.t.), tik tokiu būdu galėsime surinkti aukštos kvalifikacijos darbininkus, reikalingus gamybai atkurti.

 

5.2. Pensijos didinamos, kad nebūtų mažesnės už minimalų atlyginimą. Arba – nuo vidutinio atlyginimo 50-60 %.

 

 

 

Kad išvardinti pokyčiai būtų galimi, reikalingos šios sąlygos:

 

6. Finansų srityje – būtina sisteminė mokesčių reforma:

6.1. Visi ūkio subjektai privalo visus mokesčius valstybei sumokėti ten kur gauna pajamas, t.y., reikalingas faktinis ofšorų ir išimčių panaikinimas.

6.2. Mažinti darbo apmokestinimą.

6.3.  Visas pajamų rūšis apmokestinti vienodo dydžio mokesčiu (iki 10-15%).

6.4. Įgyvendinti PVM mažinimo programą.

6.5. Nustatyti minimalią metinių pajamų ribą, nuo kurios neimami jokie mokesčiai.

6.6. Atleisti darbdavius nuo mokesčių mokėjimo už samdytus darbininkus, t.y., darbdavys turi darbininkui išmokėti visą sumą įrašytą į darbo sutartį; o mokesčius mokėti tik pats už save.

6.7. Atlikti biudžeto išlaidų peržiūrą ir nutraukti visas nepagrįstas išlaidas.

6.8. Būtina įsteigti Valstybinį investicinį banką.

 

 

7. Teisės srityje – būtina:

7.1. Peržiūrėti įstatymus, darant juos aiškius, paprastus ir suprantamus. 

7.2. Panaikinti įstatymuose formulę „nuo-iki-arba“ (diskrecinę teisę) kaip korupcinę.

7.3. Panaikinti visus įstatymus, leidžiančius kištis į šeimą vaikų teisių apsaugos dingstimi policinėmis priemonėmis.

7.4. Peržiūrėti dalyvavimo sąlygas visose tarptautinėse organizacijose Lietuvos naudai.

7.5. Konstitucinio Teismo teisėjams, keičiantiems Konstitucijos turinį jos išaiškinimo būdu, organizuoti apkaltas.

7.6. Nusikaltimai prieš pilietinę visuomenę, tautą ir valstybę neturi senaties. Reikalinga liustracija ir politiko atsakomybės įstatymas.

7.7. Parengti teisinę reformą, nustatant aiškias teisinių institucijų, dalyvaujančių teisingumo vykdymo procese, veiklos funkcijas ir galių ribas.

 

 

Visuomenės susitelkimui, savarankiškumo ir galių stiprinimui reikalingi tokie pokyčiai:

 

8. Žiniasklaidos srityje – turi būti nustatyti LGBT ir liberalaus (globalistinio-antinacionalinio) turinio, kaip ardančio visuomenę, apribojimai ir atitinkamai - panaikintos bausmės asmenims už savo artimųjų ir visuomenės gynimą nuo tokio turinio. Būtina šalinti gender idėjų sklaidą.

 

 

9. Švietimo srityje – šalinti LGBT turinį iš programų, bendrinti programų įvairovę, grįžti prie mokinio pareigų ir mokytojo teisių.

9.1. Išvaduoti pedagogus nuo perteklinių reikalavimų.

9.2. Gausinti piliečių, įgyjančių aukštąjį išsilavinimą, skaičių.

 

 

10. Savivaldos srityje – kai kuriais klausimais turi būti vykdomos gyventojų apklausos.

10.1. Savivalda iš principo įmanoma tik tada, kai ji pati valdo savo pinigus, dėl to Savivaldos teritorijoje visus mokesčius turi rinkti savivaldybė ir visą surinktą sumą laikyti savo kasoje, o vyriausybei perduoti tik įstatymu numatytą dalį.

10.2. Meras ir visos pareigybės iki mero – ne politinio, o ūkinio pasitikėjimo asmenys, t.y., už pažeidimus ne atleidžiami, bet TEISIAMI.

10.3. Apriboti Seimo nario nepertraukiamų kadensijų kiekį iki dviejų (daugiau kaip dvi kadensijas iš eilės Seime negali būti).

10.4. Kol politinės partijos pagal rinkimų rezultatus yra dotuojamos Valstybės, 1 proc. ir daugiau balsų rinkimuose gavusi partija turi būti dotuojama Valstybės. Atitinkamai dotuojamos turi būti ir koalicijoje dalyvavusios partijos, jei koalicijos gautų balsų skaičių padalinus iš joje dalyvavusių partijų skaičiaus, kiekvienai partijai tenka 1 proc. ir daugiau balsų.

 

 

Už šios programos ribų paliktos kitos, visuomenei taip pat ypatingai svarbios sritys, kuriose realų pokytį organizuoti įmanoma tik pradėjus įgyvendinti aukščiau išvardintas priemones.

Kviečiame visus Lietuvos piliečius, kuriems ši „Politinių partijų ir judėjimų TELKINIO ... programa“ yra priimtina, dalyvauti talkoje ją įgyvendinant.

 

2020-02-10/12

 

Antanas Andziulis, 8 603 02980

Visuomenės ateities projektavimo grupės narys,

Visuomenės Interesų Instituto iniciatyvinės grupės narys

 

Ši programa buvo ruošiama remiantis Prano Valicko sukurtos programos turiniu.

Pasiūlymus dėl pertvarkymų “2. Mokslo srityje – šalies inovacijų sistemoje“ teikė Raimundas Paulauskas

Komentarai

Log in or create a user account to comment.

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30