Apie NEST

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba (toliau - NEST), turėdama patariamosios institucijos statusą, sudaro sąlygas savo nariams ir jų atstovaujamoms organizacijoms, dalyvauti ekonominių ir socialinių sprendimų priėmime.

NEST, atlikdama savo patariamąsias funkcijas yra Lietuvos pilietinės visuomenės interesų atstovavimo ir jos atstovų diskusijų ir nuomonių rengimo vieta ir tarpininkė tarp organizuotos Lietuvos pilietinės visuomenės ir Lietuvos valstybinės valdžios institucijų.

NEST palaiko ir plėtoja santykius su kitų šalių Ekonominėmis ir socialinėmis tarybomis, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Tarptautine ekonominių ir socialinių tarybų asociacija.

NEST yra lygiateisės pilietinės partnerystės pagrindu sudaryta institucija, kuri tarpusavio susitarimais reiškia visuomenės nuomonę ekonominiais ir socialiniais klausimais, tuo siekdama santarvės visuomenėje.

NEST sudaroma iš trijų grupių, t.y. darbuotojų, darbdavių ir įvairių visuomenės interesų grupių atstovų (toliau grupės), po lygiai iš kiekvienos grupės.

Į NEST deleguoja:

Darbdavių atstovus – Lietuvos darbdavių nacionalinės organizacijos.

Darbuotojų atstovus – Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinės organizacijos.

Visuomenės interesų grupių atstovus – Lietuvos pilietinės nacionalinės organizacijos.

Ši grupė susideda iš kitų ekonominės ir socialinės veiklos sektorių, nepriklausančių pirmoms dviems grupėms, atstovų, kaip antai: vartotojų, socialinės ekonomikos organizacijų, bendrųjų interesų asociacijų ir t.t.

NEST tikslai

Vystyti pilietinį dialogą.

Užtikrintini pilietinės visuomenės atstovų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose bei stiprinti konstitucinę demokratiją.

Užtikrinti pastovias konsultacijas ekonominiais ir socialiniais klausimais su Lietuvos Respublikos Prezidentu, LR Seimu, LR Vyriausybe, valstybės institucijomis bei organizuotos pilietinės visuomenės organizacijomis.

Atsižvelgiant į organizuotos pilietinės visuomenės organizacijų ekonominius ir socialinius interesus, teikti Tarybos nuomones, rezoliucijas, pasiūlymus dėl teisės aktų projektų.

Vystyti bei stiprinti dalyvaujančią demokratiją.

Pagrindinės NEST funkcijos

NEST, grupių siūlymu, analizuoja šalies visuomenės ekonomines ir socialines problemas, teikia nuomones dėl šių problemų sprendimo.

Valstybės institucijų prašymu arba savo iniciatyva svarsto įstatymų, kitų teisės aktų ekonomikos ir socialiniais klausimais projektus, teikia savo nuomones LR Seimui ir Vyriausybei.

Analizuoja šalies pilietinio dialogo galimybes spręsti pilietinės visuomenės ekonomines ir socialines problemas, ruošia ir teikia pasiūlymus dėl pilietinio dialogo vystymo.

Paruošia, apsvarsto ir patvirtina NEST veiklos ataskaitą bei metinę veiklos programą.

Inicijuoja pilietinio dialogo struktūrų regioninių tarybų kūrimąsi savivaldybėse ir apskrityse, koordinuoja jų veiklą bei įvertina jų teikiamus pasiūlymus NEST.

Informuoja valstybės institucijas ir visuomenę apie NEST darbą vykdant jos uždavinius.

Svarsto profesinių sąjungų, darbdavių ir kitų visuomenės interesų grupių atstovų kandidatūras į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius ir dėl jų teikia savo nuomonę Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Kuria bei įdiegia informacijos gavimo, platinimo, nuomonių, apklausų, pasiūlymų teikimo bei diskusijų organizavimo, tarp suinteresuotų ir dalyvaujančių šalių, sistemą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia NEST pasiskaitykite šiame skyriuje pridėtuose NEST įstatuose - http://nestaryba.lt/Apie-NEST/Istatai

Nariai

Lietuvos profesinė sąjunga "Sandrauga"

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija

Čia netrukus bus patalpintos Lietuvos kultūros kongreso ir Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" svetainės