NEST / Apie NEST / NEST Įstatai

NEST Įstatai

I. Bendroji dalis

 1. Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba (toliau šiuose įstatuose vadinama „Asociacija“), yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitas bankuose (mažiausiai vieną sąskaitą), kurio tikslas – koordinuoti jo narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. Pagal prievoles Asociacija atsako tik savo turtu.
 2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir šių įstatų.
 3. Asociacija steigiama neribotam laikui.
 4. Asociacijos finansiniais metais yra kalendoriniai metai, t.y. dvylikos mėnesių laikotarpis, kuris prasideda sausio mėn. 01 d. ir pasibaigia gruodžio mėn. 31 d.
 5. Asociacijos pavadinimas: Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba. Pavadinimas anglų kalba: National economic-social council (NESC).
 6. Asociacijos buveinė: A.Stulginskio g. 5-43, Vilnius, Lietuvos Respublika.
 7. Teisinė forma: asociacija.
 8. Asociacijos organai:
  1. Aukščiausias Asociacijos organas – visuotinis narių susirinkimas, vadinamas Plenarine sesija,
  2. kolegialus Asociacijos valdymo organas – Asociacijos Kolegija,
  3. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos Prezidentas,
  4. kiti kolegialūs organai:
   1. Darbdavių interesų grupė – kitas kolegialus organas;
   2. Darbuotojų interesų grupė – kitas kolegialus organas;
   3. Visuomenės interesų grupė – kitas kolegialus organas;
   4. Revizijos komisija –kolegialus kontrolės organas.

II. Asociacijos veiklos tikslai ir veiklos sritys, jos teisės

 1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose. Asociacijos veiklos tikslai:
  1. Vystyti pilietinį dialogą;
  2. Užtikrintini pilietinės visuomenės atstovų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose bei stiprinti konstitucinę demokratiją;
  3. Užtikrinti pastovias konsultacijas ekonominiais ir socialiniais klausimais su Lietuvos Respublikos Prezidentu, LR Seimu, LR Vyriausybe, valstybės institucijomis bei organizuotos pilietinės visuomenės organizacijomis;
  4. Atsižvelgiant į organizuotos pilietinės visuomenės organizacijų ekonominius ir socialinius interesus, teikti Asociacijos nuomones, rezoliucijas, pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
  5. Vystyti bei stiprinti demokratiją.
 2. Asociacija turi teisę:
  1. analizuoti šalies visuomenės ekonomines ir socialines problemas, teikia nuomones dėl šių problemų sprendimo;
  2. Valstybės institucijų prašymu arba savo iniciatyva svarsto įstatymų, kitų teisės aktų ekonomikos ir socialiniais klausimais projektus, teikti savo nuomones LR Seimui ir Vyriausybei;
  3. Analizuoti šalies pilietinio dialogo galimybes spręsti pilietinės visuomenės ekonomines ir socialines problemas, ruošti ir teikti pasiūlymus dėl pilietinio dialogo vystymo;
  4. Informuoti valstybės institucijas ir visuomenę apie Asociacijos darbą vykdant jos uždavinius;
  5. Svarstyti profesinių sąjungų, darbdavių ir kitų visuomenės interesų grupių atstovų kandidatūras į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius ir dėl jų teikti savo nuomonę Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
  6. Kurti bei įdiegti informacijos gavimo, platinimo, nuomonių, apklausų, pasiūlymų teikimo bei diskusijų organizavimo, tarp suinteresuotų ir dalyvaujančių šalių, sistemą
  7. rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus;
  8. leisti laikraščius, apžvalgas ir kitus informacinius leidinius;
  9. remti, plėsti ir organizuoti nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą su atitinkamus tikslus turinčiais juridiniais asmenimis;
  10. atstovauti Asociacijos nariams Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijose;
  11. organizuoti renginius ir akcijas skirtus Asociacijos tikslų įgyvendinimui ir pan.;
  12. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių ir valstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
  13. gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka;
  14. pirkti, nuomoti, gauti neatlygintinai naudotis ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
  15. steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis (įmones, fondus, asociacijas), būti jų akcininku/dalininku ir kitaip dalyvauti jų veikloje (išskyrus įstatymų numatytas išimtis);
  16. nekliudomai visais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;
  17. steigti visuomenės informavimo priemones;
  18. organizuoti masinius renginius;
  19. samdyti darbuotojus įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
 3. Asociacijos veikla apima Lietuvos Respublikos teritoriją.
 4. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

 1. Asociacijos nariais gali būti tik juridiniai asmenys. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asociacijos narys gali būti kelių asociacijų nariu.
 2. Asociacijos narys turi teisę:
  1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime - Plenarinėje sesijoje;
  2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jo veiklą;
  4. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju nario įnašai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  5. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
 3. Asociacijos narys privalo laikytis Asociacijos įstatų.
 4. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

IV. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimų tvarka;

naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo

Asociacijos tvarka bei sąlygos

 1. Asociacijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydį, mokėjimo tvarką ir terminus nustato Visuotinis narių susirinkimas -plenarinė sesija, priimdamas atitinkamą sprendimą.
 2. Nauji Asociacijos nariai priimami gavus atitinkamą prašymą, visuotinio Asociacijos narių susirinkimo - plenarinės sesijos sprendimu, jeigu už naujo nario priėmimą balsuoja daugiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Naujas narys laikomas priimtu nuo sprendimo priėmimo dienos. Naujas narys įrašomas į Asociacijos narių sąrašą. Visi ketinantys tapti Asociacijos nariais turi susipažinti su jos įstatais ir įsipareigoti jų laikytis.
 3. Asociacijos nariai gali bet kuriuo metu išstoti iš Asociacijos. Narys, nutaręs išstoti iš Asociacijos, apie tai privalo raštu pranešti Asociacijos Kolegijai. Gautas prašymas registruojamas. Jeigu narys neturi jokių prievolių Asociacijai, Asociacijos Kolegija savo nutarimu patvirtina nario išstojimą iš Asociacijos ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo tokio prašymo gavimo dienos. Jeigu narys turi prievolių Asociacijai, Asociacijos Kolegija ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo išstoti gavimo dienos sušaukia visuotinį narių susirinkimą - plenarinę sesiją ir pateikia jam svarstyti nario išstojimo iš klausimą. Posėdyje patvirtinamas nario išstojimas ir išsprendžiami šio nario atsiskaitymo su Asociacija tvarka ir terminai, priimant nutarimą. Priėmus šį nutarimą, nario teisės pasibaigia, o Asociacijos narių sąraše įrašoma išstojimo data. Nario įnašai negrąžinami.
 4. Asociacijos nariai, nevykdę įsipareigojimų, gali būti pašalinti iš Asociacijos. Narį pašalinti iš Asociacijos gali tik visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija. Visuotinio narių susirinkimo - plenarinės sesijos sprendimu narys pašalinamas iš Asociacijos, jeigu:
  1. šiurkščiai pažeidžia įstatus;
  2. pažeidžia narių susirinkimo - plenarinės sesijos nutarimus;
  3. pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su Asociacijų veikla;
  4. padaro žymios žalos Asociacijai;
  5. nemoka nario mokesčio daugiau kaip 12 mėnesių iš eilės.
 5. Prieš pašalinant narį iš Asociacijos, Asociacijos Kolegija prieš 1 (vieną) mėnesį privalo apie tai narį įspėti raštu. Įspėjime turi būti nurodyti konkretūs šalinimo motyvai. Narys, gavęs tokį įspėjimą, ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo įspėjimo gavimo dienos, turi teisę kreiptis į Asociacijos Kolegiją dėl taikaus konflikto sureguliavimo. Asociacijos Kolegija medžiagą dėl nario pašalinimo perduoda svarstyti artimiausiam narių susirinkimui - plenarinei sesijai, kuris priima galutinį sprendimą.

V. Visuotinio narių susirinkimo – plenarinės sesijos kompetencija, šaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka

 1. Visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija yra aukščiausias Asociacijos organas.
 2. Visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija:
  1. keičia įstatus;
  2. skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius;
  3. nustato narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
  4. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
  5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
  6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
  7. inicijuoja pilietinio dialogo struktūrų regioninių skyrių kūrimąsi savivaldybėse ir apskrityse, koordinuoja jų veiklą bei įvertina jų teikiamus pasiūlymus Asociacijai;
  8. svarsto ir patvirtina Asociacijos veiklos ataskaitą bei metinę veiklos programą.
  9. Visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija sprendžia ir kitus įstatymuose ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
 3. Visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo - plenarinės sesijos kompetencijai priklausančių klausimų.
 4. Visuotiniame narių susirinkime - plenarinėje sesijoje sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys turi vieną balsą.
 5. Asociacijos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime - plenarinėje sesijoje be balso teisės.
 6. Visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija gali būti sušauktas bet kuriuo metu. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Asociacijos Prezidentas, Asociacijos Kolegija arba ne mažiau kaip 1/4 Asociacijos narių. Apie būsimą susirinkimą nariams pranešama likus ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorių dienų iki susirinkimo. Pranešti galima pasirašytinai įteikiant nariui rašytinį pranešimą, arba skelbiant apie susirinkimą dienraštyje „Respublika“.
 7. Visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo - plenarinė sesija sprendimas, išskyrus šio įstatų skyriaus 2 punkto „a“ ir „e“ papunkčiuose nurodytus sprendimus, ir tais atvejais, kai renkami Asociacijos Prezidentas ir/arba Asociacijos Kolegijos nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Asociacijos narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Šio įstatų skyriaus 2 punkto „a“ ir „e“ papunkčiuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo - plenarinės sesijos sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų. Tais atvejais, kai skiriami (renkami) arba atšaukiami Asociacijos Prezidentas ir/arba Asociacijos Kolegijos nariai, sprendimai priimami visų Asociacijos narių balsų dauguma.
 8. Jeigu sušauktame visuotiniame narių susirinkime - plenarinėje sesijoje nėra kvorumo, Asociacijos Prezidentas šaukia pakartotinį susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio narių susirinkimo - plenarinės sesijos darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių jame narių skaičiaus.
 9. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas - plenarinės sesijos gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
 10. Visuotiniai narių susirinkimai protokoluojami.

VI. Asociacijos Prezidentas, jo kompetencija, Asociacijos Kolegija, jos kompetencija,

Asociacijos Prezidento, Asociacijos Kolegijos narių ir pirmininko skyrimo (rinkimo)

bei atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam skiriamas (renkamas)

Asociacijos Prezidentas ir sudaroma Asociacijos Kolegija

 1. Asociacijos valdymo organai yra: kolegialus valdymo organas – Asociacijos Kolegija ir vienasmenis valdymo organas - Asociacijos Prezidentas. Asociacijos Prezidentas gali turėti viceprezidentų.
 2. Asociacijos Kolegijos veiklai vadovauja Asociacijos Kolegijos pirmininkas, kuris sutampa su Asociacijos Prezidentu. Asociacijos Kolegiją sudaro 9 (devyni) nariai (įskaitant Asociacijos Prezidentą). Kolegijos narius 4 (keturių) metų laikotarpiui skiria (renka) ir atšaukia visuotinis Asociacijos narių susirinkimas - plenarinė sesija. Visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija gali atšaukti Kolegijos narius anksčiau termino, jeigu jie pažeidė Asociacijos įstatus ir dėl to padarė žalos Asociacijai, savo elgesiu diskredituoja Asociaciją. Asociacijos Kolegijos narių kadencijų skaičius neribojamas.
 3. Asociacijos Prezidentą (kuris sutampa su Asociacijos Kolegijos pirmininku) iš Asociacijos Kolegijos narių 4 (keturių) metų laikotarpiui skiria (renka) ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija. Visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija gali atšaukti Asociacijos Prezidentą anksčiau termino, jeigu jis pažeidė Asociacijos įstatus ir dėl to padarė žalos Asociacijai, savo elgesiu diskredituoja Asociaciją. Asociacijos Prezidento kadencijų skaičius neribojamas.
 4. Asociacijos Prezidentas, Asociacijos Kolegijos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Asociacijos Kolegiją ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
 5. Esant santykiams su kitais asmenimis, Asociacijos vardu vienasmeniškai veikia Asociacijos Prezidentas, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu. Asociacijos Prezidentas priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, sprendžia kitus jo kompetencijai priskirtus klausimus.
 6. Asociacijos Kolegija atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, visuotinio narių susirinkimo sušaukimą, pranešimą Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai, atsako už Asociacijos veiklos organizavimą, Asociacijos narių apskaitą.
 7. Asociacijos Kolegija skirsto lėšas, tvirtina turtinių įnašų įvertinimą, analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis, rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui - plenarinei sesijai Asociacijos veiklos ataskaitą, organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka, sprendžia kitus šiuose įstatuose Asociacijos Kolegijos kompetencijai priskirtus klausimus. Asociacijos Kolegija taip pat priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus bei skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių valdymo organų narius.
 8. Už veiklą Asociacijos Kolegijoje jos nariui gali būti atlyginama.
 9. Asociacijos Kolegija gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Sprendimai priimami paprasta balsų daugumą. Asociacijos Kolegijos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Asociacijos Prezidento balsas.
 10. Asociacijos Kolegijos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Asociacijos Kolegijos posėdžius šaukia Asociacijos Prezidentas. Asociacijos Kolegijos posėdžiai protokoluojami.

VII. Darbdavių interesų grupė, jos kompetencija, narių ir pirmininko skyrimo (rinkimo)

bei atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam sudaroma Darbdavių interesų grupė

 1. Darbdavių interesų grupė – kitas, kolegialus Asociacijos organas, kuris svarsto jo kompetencijai priklausančiose veiklos srityse einamuosius klausimus.
 2. Darbdavių interesų grupė:
  1. analizuoja, svarsto, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus rengiamiems ar jau parengtiems norminiams aktų projektams;
  2. susipažįsta su rengiamomis ir parengtomis programomis, jų įgyvendinimo planais, teikia jiems siūlymus ir pastabas;
  3. svarsto kitus einamuosius klausimus.
 3. Darbdavių interesų grupę sudaro ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) narių, kuriuos 2 (dviejų) metų laikotarpiui skiria (renka) ir atšaukia Asociacijos Kolegija. Darbdavių interesų grupės pirmininką iš savo narių renka Darbdavių interesų grupė tam pačiam laikotarpiui.
 4. Darbdavių interesų grupės sprendimai bei nutarimai priimami dviem trečdaliais posėdyje dalyvaujančių asmenų balsų.
 5. Darbdavių interesų grupės posėdis yra protokoluojamas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 6. Darbdavių interesų grupės veiklos laikotarpis neribojamas.

VIII. Darbuotojų interesų grupė, jos kompetencija, narių ir pirmininko skyrimo (rinkimo)

bei atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam sudaroma Darbuotojų interesų grupė

 1. Darbuotojų interesų grupė – kitas, kolegialus Asociacijos organas, kuris svarsto jo kompetencijai priklausančiose veiklos srityse einamuosius klausimus.
 2. Darbuotojų interesų grupė:
  1. analizuoja, svarsto, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus rengiamiems ar jau parengtiems norminiams aktų projektams;
  2. susipažįsta su rengiamomis ir parengtomis programomis, jų įgyvendinimo planais, teikia jiems siūlymus ir pastabas;
  3. svarsto kitus einamuosius klausimus.
 3. Darbuotojų interesų grupę sudaro ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) narių, kuriuos 2 (dviejų) metų laikotarpiui skiria (renka) ir atšaukia Asociacijos Kolegija. Darbuotojų interesų grupės pirmininką iš savo narių renka Darbuotojų interesų grupė tam pačiam laikotarpiui.
 4. Darbuotojų interesų grupės sprendimai bei nutarimai priimami dviem trečdaliais posėdyje dalyvaujančių asmenų balsų.
 5. Darbuotojų interesų grupės posėdis yra protokoluojamas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 6. Darbuotojų interesų grupės veiklos laikotarpis neribojamas.

IX. Visuomenės interesų grupė, jos kompetencija, narių ir pirmininko skyrimo (rinkimo)

bei atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam sudaroma Visuomenės interesų grupė

 1. Visuomenės interesų grupė – kitas, kolegialus Asociacijos organas, kuris svarsto jo kompetencijai priklausančiose veiklos srityse einamuosius klausimus.
 2. Darbdavių interesų grupė:
  1. analizuoja, svarsto, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus rengiamiems ar jau parengtiems norminiams aktų projektams;
  2. susipažįsta su rengiamomis ir parengtomis programomis, jų įgyvendinimo planais, teikia jiems siūlymus ir pastabas;
  3. svarsto kitus einamuosius klausimus.
 1. Visuomenės interesų grupę sudaro ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) narių, kuriuos 2 (dviejų) metų laikotarpiui skiria (renka) ir atšaukia Asociacijos Kolegija. Visuomenės interesų grupės pirmininką iš savo narių renka Visuomenės interesų grupė tam pačiam laikotarpiui.
 2. Visuomenės interesų grupės sprendimai bei nutarimai priimami dviem trečdaliais posėdyje dalyvaujančių asmenų balsų.
 3. Visuomenės interesų grupės posėdis yra protokoluojamas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 4. Visuomenės interesų grupės veiklos laikotarpis neribojamas.

X. Revizijos komisija, jos kompetencija, narių ir pirmininko skyrimo (rinkimo)

bei atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam sudaroma Revizijos komisija

 1. Asociacijos finansinę veikla tikrina Revizijos komisija, kurią renka Visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija. Į Revizijos komisiją renkami 3 (trys) nariai. Revizijos komisijos nariais gali būti fiziniai asmenys, turintys atitinkamą kvalifikaciją. Revizijos komisijos nariai negali būti Asociacijos Kolegijos nariai. Revizijos komisijos darbo tvarką nustato jos reglamentas.
 2. Revizijos komisija privalo:
  1. tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir su ja susijusius finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
  2. ne mažiau kaip vieno dešimtadalio Asociacijos narių pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
  3. artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime - plenarinėje sesijoje pranešti apie patikrinimo rezultatus ir nustatytus pažeidimus;
  4. spręsti kitus jos kompetencijai priklausančius klausimus.
 3. Asociacijos valdymo organai privalo pateikti Revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus, kad Revizijos komisija galėtų netrukdomai atlikti savo pareigas.

XI. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

 1. Nariui raštu pareikalavus, Asociacijos Kolegija ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas visų su Asociacijos veikla susijusių dokumentų. Jeigu Asociacijos Kolegija atsisako pateikti nario reikalaujamą informaciją ir/arba dokumentus, kilusį ginčą dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
 3. Nariams pateikiamame Asociacijos narių sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Asociacijos turimus duomenis narių vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, narių adresai korespondencijai.

XII. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka,

kuria vadovaujantis skelbiama vieša Asociacijos informacija

 1. Asociacija pranešimus gali perduoti asmeniškai, paštu arba telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą, jei įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip.
 2. Tais atvejais, kai įstatymai ar šie įstatai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai spaudoje, Asociacija pranešimai skelbiami dienraštyje „Respublika“.
 3. Asociacijos pranešimai, su kuriais privaloma supažindinti narius arba kitus asmenis, skelbiami nustatytu laiku, o jeigu jis nenustatytas – per 15 (penkiolika) dienų nuo pareigos paskelbti atsiradimo dienos.
 4. Už Asociacijos pranešimų savalaikį išsiuntimą (paskelbimą) atsako Asociacijos Kolegija, o jei Asociacija likviduojama – likvidatorius.
 5. Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų numatytais atvejais informacija apie Asociacijos veiklą pateikiama visuomenei skelbiant dienraštyje „Respublika“.

XIII. Asociacijos pajamų šaltiniai, lėšų, pajamų bei turto naudojimo tvarka.

Lėšų ir pajamų naudojimo, Asociacijos veiklos kontrolės tvarka

 1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti turtas, teisėtai įgytas įstatuose nustatytai veiklai vykdyti. Asociacijos turtas yra atskirtas nuo Asociacijos narių turto.
 2. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus Asociacijos veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
 3. Net ir šio įstatų skyriaus 2 punkte nurodytais tikslais Asociacijai draudžiama:
  1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo organų nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
  2. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
  3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
  4. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
  5. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
  6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
  7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
  8. parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
  9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
  10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
  11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
  12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
 4. Aukščiau šiame įstatų skyriuje numatytas su nariu susijęs asmuo yra:
  1. Asociacijos nario – fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis), sutuoktinio (sugyventinio) artimasis giminaitis;
  2. juridinis asmuo, kuris turi daugiau kaip pusę balsų Asociacijos nario – juridinio asmens organe;
  3. juridinis asmuo, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi Asociacijos narys, šio punkto „a“ ir „b“ papunkčiuose nurodytas asmuo ar šie asmenys kartu.
 5. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
 6. Asociacijos lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ar kitose kredito įstaigose.
 7. Asociacijos pajamų šaltiniai gali būti:
  1. narių įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos;
  2. rėmėjų suteiktos lėšos;
  3. testamentu Asociacijai paliktas turtas;
  4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
  5. Asociacijai priklausančių juridinių asmenų ir juridinių asmenų, kurių dalininku yra Asociacija, pelnas;
  6. lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš fondų, programų bei projektų;
  7. parama, gauta įstatymų nustatyta tvarka;
  8. pajamos iš Asociacijos įstatų nustatyta tvarka vykdomos ūkinės-komercinės veiklos.
 8. Narių ir rėmėjų įnašus, dovanas bei palikimą gali sudaryti pinigai, turtas (pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kt.) ir paslaugos.
 9. Sprendimus Asociacijos vardu įsigyti turto, perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti Asociacijai priklausantį turtą priima Asociacijos Kolegija 2/3 balsų dauguma.
 10. Pasibaigus ūkiniams metams, ne vėliau kaip iki kovo mėn. 31 dienos, Asociacijos Kolegija turi pateikti visuotiniam narių susirinkimui - plenarinei sesijai kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
 11. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
  1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
  2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
  3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
  4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
 12. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija.
 13. Asociacijos lėšų panaudojimą kontroliuoja ir už jų paskirstymą atsako Asociacijos Kolegija.

XIV. Įstatų keitimo tvarka

 1. Sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus priima visuotinis narių susirinkimas - plenarinė sesija, kai už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių. Šis susirinkimas priima naują įstatų redakciją ir išrenka asmenį, kuris įgaliojamas pasirašyti pakeistus Asociacijos įstatus. Jeigu neišrenkamas asmuo, turintis pasirašyti įstatus, įstatus pasirašo Asociacijos Prezidentas.
 2. Už visų dokumentų, reikalingų priimti ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pakeistus Asociacijos įstatus, pateikimą, bei už pakeistų Asociacijos įstatų įregistravimą atsako Asociacijos Prezidentas. Savo sprendimu Asociacijos Kolegija gali pavesti Asociacijos Prezidentui atlikti visus šiuos veiksmus.
 3. Pakeisti Asociacijos įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre dienos.

XV. Filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka

 1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir/arba atstovybes.
 2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir/arba atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos Kolegija.
 3. Asociacijos Kolegija priima visus sprendimus dėl filialų ir/arba atstovybių teisinio statuso, tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus bei skiria ir atšaukia filialų ir/arba atstovybių valdymo organų narius.
 4. Asociacijos filialo ir/arba atstovybės nuostatai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Įstatai sudaryti trimis egzemplioriais.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai aštuntų metų spalio mėnesio 10 dieną.

Steigėjai:

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija,

atstovaujama prezidento AURELIJAUS VERYGOS,

VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA

"LIETUVOS KULTŪROS KONGRESAS",

atstovaujama pirmininko

KRESCENTIAUS ANTANO STOŠKAUS,

Lietuvos pensininkų sąjunga "Bočiai",

atstovaujama pirmininko PETRO RUZGAUS,

Lietuvos profesinė sąjunga "Sandrauga",

atstovaujama pirmininko KĘSTUČIO JUKNIAUS,

Nacionalinė vartotojų konfederacija,

atstovaujama prezidento KORNELIJAUS PAPŠIO,

Lietuvos transporto darbuotojų profesinių

sąjungų forumas,

atstovaujamas pirmininko JONO PETRAŠKOS,