NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Energijos vartojimo efektyvumo potencialo išnaudojimas

Energijos vartojimo efektyvumo potencialo išnaudojimas

Energijos vartojimo efektyvumas ir energijos taupymas yra pačios rentabiliausios priemonės ES klimato kaitos ir energetikos teisės aktų pakete nurodytiems tikslams pasiekti, būtent: iki 2020 m. šiltnamio dujų išlakas sumažinti 20 proc. (nuo 1990 m. lygio) ir neprivaloma tvarka iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. Europos Sąjungoje suvartojamos energijos (palyginti su 2020 m. prognozėmis).
Taryba, visiškai pritardama pastarajam tikslui, taip pat rekomenduoja nustatyti naujus konkrečius taupymo tikslus, kurie yra labai svarbūs vidaus rinkoje, ir ypač sektoriuose, kuriuose sunaudojama daugiausia energijos, būtent privataus transporto ir būsto. Todėl piliečių dalyvavimas siekiant šių tikslų yra būtinas. Kadangi pastarųjų sprendimus šiose srityse dažnai nulemia kaina, itin svarbu juos motyvuoti finansinėmis paskatomis ir suteikti reikalingą informaciją.
Kad būtų išnaudotas visas efektyvaus energijos vartojimo potencialas, Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba rekomenduoja šias priemones:
1.Ištirti konkrečių efektyvaus energijos vartojimo tikslų įvairių gaminių ir paslaugų atžvilgiu įgyvendinimo galimybes.
2.Remti efektyvų energijos vartojimą nediskriminacinėmis paskatomis ir subsidijomis, taip pat sumažintu PVM tarifu arba mokesčių lengvatomis, kurios būtų taikomos perkant energiją taupančias ir aplinkai nekenkiančias technologijas arba įrengiant ne naujos statybos pastatuose geresnės kokybės termoizoliacijos sistemas.
3.Numatyti energijos taupymo programas, pritaikytas kukliausio biudžeto namų ūkiams, kurie, kylant kainoms, už energiją turi mokėti brangiau, bet neturi galimybių investuoti į naują būsto įrangą, kad galėtų energijos sutaupyti.
4.Skatinti naujų technologijų sklaidą, kuo geriau pasinaudojant Europos Sąjungos septintosios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos, 2007–2013 m. Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (CIP), LIFE+ programos ir struktūrinių bei sanglaudos fondų teikiamomis galimybėmis.
5.Veiksmingai skleisti informaciją apie įvairias nedaug energijos naudojančias technologijas, skirtingos vartotojiškos elgsenos energetinio poveikio įvertinimus ir valdžios institucijų taikomas skatinamąsias priemones.
____________

Komentarai

Log in or create a user account to comment.