NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Lietuvos socialinės darbotvarkės atnaujinimas

Lietuvos socialinės darbotvarkės atnaujinimas

Atsižvelgdamas į sunkią pasaulio ekonomikos ir finansų krizę, Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba mano, kad labai svarbu propaguoti solidarumu, pagarba darbuotojams ir ekonomikos konkurencingumu pagrįstą Lietuvą Todėl Taryba ragina priimti realią Socialinės politikos veiksmų programą remiantis šiomis priemonėmis:
1.Įgyvendinti veiksmingas priemones kovai su skurdu, diskriminacija ir socialine atskirtimi.
2.Atsižvelgti į lyčių lygybę kaip būtiną principą siekiant Lietuvos ekonomikos augimo, užimtumo ir socialinės sanglaudos tikslų. Patvirtinti konkrečias priemones skirtingo darbo užmokesčio problemai išspręsti.
3.Stiprinti darbo santykių sistemas. Reikia vykdyti tinkamas konsultacijas su socialiniais partneriais pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 138 straipsnį, kad būtų užtikrintas jų bendrų ilgalaikių darbo programų įgyvendinimas ir skatinami kolektyviniai sutarimai, grindžiami tvirtu teisiniu pagrindu.
4.Pritaikyti švietimą ir mokymą siekiant didinti galimybes įsidarbinti, užpildyti įgūdžių spragas darbo rinkoje ir užtikrinti mokymo paklausos ir pasiūlos pusiausvyrą ir didinti galimybes mokytis visą gyvenimą visoms amžiaus ir socialinėms grupėms.
5.Atkreipti dėmesį į inovacijas darbe ir naujus profesinius įgūdžius, kartu siekiant didesnio aiškumo ir paprastumo pripažįstant profesines kvalifikacijas.
_________

Komentarai

Log in or create a user account to comment.